Her følger ett kort utdrag av historien omskrevet av Arvid Ødegård.


Sørlandsruta blir EtablertI 1930 og 1940 årene, ble det etter vært en bilrute i hver bygd og grend. Dette var grunnen til at ingeniør Andreas Hennums fra Norges Rutebileierforening den 25. november 1948 la fram en plan om en sammenslutning av Vest-Agder fylkets bilruter. På denne tiden var det i alt 186 ruter i fylket fordelt på 51 enkeltpersoner eller selskaper. Planen gikk ut på å samle de eksisterende13 selskapene til en enhet:


De Forenede Bilruter,
Spangereidruta,
Audnaruta A/S,
Harkmarksruta,
Holumruta,
Tregde-Hogganviksruta,
Marnar Bilruter - Tjomslandsruta,
Konsmoruta,
Mandalsruta,
Lista lasterute,
Sjølingstadruta,
Mandal og Oplands Automobilselskap,
Hagelandsruta og Øyslebøruta.


Navnet på det nye selskapet ble Sørlandsruta og fargene til De Forenedes Bilruters skulle videreføres på bussene i det nye selskapet.
Hovedkontor skulle være i Kristiansand, med disponent Herbert Edvartsen ved rattet.
Eierne fikk på samme tidspunkt aksjer i Vestnes Auto A/S og Sørlandske Bensin A/S i Kristiansand.

Under Sørlandsrutas første dager ble både materiell og mannskaper satt på en hard prøve, under særlig vanskelig driftsforhold, på et tungt og nesten ufremkommelige føre. På samme tid som det krevdes en ekstra arbeidsytelse under den vanskelige overgang til en felles enhet for de tidligere enkelte rutene. Det var også en kjensgjerning at en del av materiellet ved overtagelsen var i en dårlig forfatning. Ved starten var det 60 vogner, av dem ble fem hugget opp og fire solgt det første driftsåret.
På den annen side ble det anskaffet syv nye dieselvogner. Første driftsår kjørte vognene til sammen 1784122 kilometer og innbrakte brutto kr. 1978288,65, et snitt pr. km på kr.1,11. Allerede i 1953 fikk man ett godt driftsresultat som viste at man var kommet et godt stykke på vei til å gjøre Sørlandsruta til den foretning som medlemmene måtte ha lov til å forvente seg. Det gode resultatet var en følge av forskjellige faktorer, som f. eks. å gå over til dieselkraft på de lange rutene, og man hadde fått en rasjonell ruteplan. Selskapet hadde også opprettet eget verksted i Aurebæks lokaler i Halsesvingen, og fått bedre priser på melketransporten, og økning av godsfraktene. Ellers var lønnutgiftene den største utgiftspost.

I midten av november måned kunne selskapet ta i bruk de nye felles kontorer og ekspedisjonen i Mandal Oplands Automobilselskaps tidligere garasje i Konkoigata, som ble ombygget til rutebilstasjon. Plassen og bygningen ble leid av det samme selskap, og ville tjenestegjøre som en midlertidig rutebilstasjon, inntil den nye rutebilstasjonen på Skåretangen kunne realiseres. Året 1956 bar preg av økte utgifter, noe på grunn av lønnstillegget som ble gitt var det største siden krigen, med kr.20,- pr. uke. Tariffoppgjøret dette året ble ganske kompliserte idet en del sjåfører, vesentlig fra Vestlandet og Sørlandet meldte seg ut av LO og dannet et nytt forbund, Norsk rutebilarbeiderforbund. Av den grunn måtte man føre separate forhandlinger med begge organisasjoner.
Bybusskjøringen i Mandal startet opp 4.juni 1956 og det viste seg fort at man måtte gjøre noen endringer på rutene. Men etter hvert fikk nærområdene til byen som Østre Skogsfjord, Kleven, Hesland om Ulvegjelet, Skjebstad og Toftenes bybussruter.

Man begynte også på omlegging av melkerutene i Mandalen på grunn av at det ble bygd en ny forbindelse vei mellom Vassland og Håland i Vigmostad, slik at Tjomsland og Grimestad ruta kunne utføres med en buss. Det samme ble gjort med Engelandsruta og Holumruta. Denne ordning, med Tjomslandsruta og Grimestadruta, ble ikke godt motatt av trafikkantene, og allerede året etter måtte man gå tilbake på den tidligere ordningen.
På grunn av høye driftsutgifter måtte bussene ikke ha tomkjøring, dette resulterte ofte i at sjåførene måtte bo på hybel rundt forbi i distriktet. I Lillehavn hadde selskapet garasje med innredet hybel. Sjåførene som kjørte fra Lillehavn, og som måtte overnatte der, hadde sine bosteder og familie inne på Reme, Svennevik og Åvik. TINA ble derfor et sentralt begrep. Sjåførkonene sendte varm mat med bussen om kvelden, som så ble fortært av sjåførene på hybelen. Maten var pakket i en trekiste som ble kalt TINA og denne ble returnert neste morgen for påfyll. Her måtte ingen forglemmelse finne sted, og roen senket seg først i hjemmet når TINA var avlevert. Ordningen med overnatting på hybel, som for eksempel i Lillehavn, varte helt til 1960.

Godsmengden økte og noen ruter var to manns betjente, som ruta Mandal-Audnedal-Sveindal, Konsmo-Laudal-Mandal og Lindesnes-Kristiansand. Vareutvalget på godsrutene var stort sett alt fra løk, fisk, post, aviser, levende dyr, medisiner på oppkrav både fra apotek og pol.
Arne Klev på godsstasjonen fikk beskjed om å levere en kasse eksportøl, som skulle settes av bak bedehuset på Reme. Noen ganger gikk kasser med levende dyr i stykker og man måtte jakte etter disse i hager og bakgårder rundt stasjonen i Konkoigata.
Postføring med rutebilen var også vanlig, det var postkontorer i nesten hver bygd. På Spilling postkontor for eksempel som ble drevet hjemme hos poståpner Agnes Spilling, kom all post med bussen. Bussen måtte vente mens Agnes sorterte post som skulle videre opp til gårdene nord for Spilling, i små tøy sekker, som sjåføren kastet av etter hvert som han passerte de avtalte stedene. Hadde bøndene post som skulle sendes, la de det i sekken og bussen tok den med neste morgen til Agnes.

Mange busser hadde også levering av Lindesnes avis og Fædrelandsvennen. Her måtte sjåførene være lokalt kjente. Bussen til Harkmark hadde all levering av aviser fra Berge og rundt Harkmark. Før avgang måtte sjåføren sortere avisene og bunte dem i sammen slik at riktig antall Lindesnes og Fædrelandsvennen ble levert riktig på hvert stopp. Når sjåføren skulle ha ferie eller ble syke var det vanskelig å finne sjåfører som var så lokalkjente at de kunne kjøre ruta slikt at aviser og melkespanner og annet gods ble levert riktig. Melkespannene hadde et nummer som viste hvem som eide den. Da sier det seg selv at sjåførene måtte være lokalkjente.
Før i tiden var det ofte sjåførene måtte gjøre ærender i byen for folk på landsbygda. I dette tilfelle var det sjåføren på kombinertruta fra Byremo til Mandal. Nede i dalen ble bussen stoppet av en bonde som lurte på om sjåføren på ruta ville kjøpe et automatisk drikkekar til kuene. Det ville sjåføren gjøre. Da han kom tilbake på ettermiddagen stod bonden og ventet og lurte på om sjåføren hadde kjøpt drikkekaret. Men dette hadde sjåføren glemt, så han sa til bonden at alt var i orden, men butikken rakk ikke å få levert før bussen gikk fra Mandal. Da svarte bonden at dette var ei løkke, for jeg var i Mandal i går og ingen butikker hadde drikkekar…

Passasjertallet var i 1957 kommet opp i 682.846. I tilegg kom bybussen i Mandal med 41434 passasjerer. Rutebilnæringen har i årene etter krigen ført en stadig kamp mot stigende utgifter. Som mottiltak hadde man så langt som mulig forsøkt å rasjonalisere driften. Først med innkjøp av nytt materiell, for deretter å sjalte ut eldre vogner, samtidig som nyanskaffelser var dieselvogner.

I løpet av 1958 ble Sørlandsrutas verkstedbygg i Øvrebyen fullført. Bygget dekket et grunnareal på 1120 m2, og ble oppført i betong i tre hoveddeler, garasje og verksted i en etasje, mens den østre fløy ble oppført i 2 etasjer som innholder kontor, lager, spiserom, garderober og maskinrom. Det ble i alt 12 innkjøringsporter hvor det kunne plasseres ca. 20 vogner av forskjellige størrelse.

Året 1959 bar preg av sjåførstreik og arbeidstidsnedsettelsen. Streiken startet 10. februar og varte i 6 uker. I alt streiket 50 sjåfører, en reparatør og et par ekspeditører. Den viktigste rutekjøringen ble opprettholt ved at den ble fordelt på 16 andelseiere.
Fra 1.mars ble det ved lov fastsatt at den ukentlige arbeidstid skulle være 45 timer, med samme lønn som tidligere, men arbeidstiden ble da satt ned med 3 timer.
På denne tiden var det stor konkurranse mellom sjåførene, på de ulike ruter, om hvem som kunne å kjøre inn mest mulig inntekter til selskapet, dermed oppstod begrepet Spangereidtid. Denne klokka lå alltid noen minutter foran normaltid og derfor kjørte Spangereidruta oftest først vestover for å kapre flest mulige kunder. Men stod en kunde på for eksempel på Tredal og skulle til Mandal og kunden på holdeplassen stod uten koffert, stoppet ikke Spangereidruta. Da måtte bussen fra Tryland stoppe for å ta på kunden. Men hadde kunden koffert, betydde det at vedkommende som oftest skulle helt fram til Kristiansand og det igjen betydde flere penger innkjørt.

I Mandal ble den nye rutebilstasjonen tatt i bruk 1. november 1961. Her hadde Sørlandsruta, som den første på Sørlandet, fått moderne og tidsmessige kontor og ekspedisjonslokaler med rommelig og praktisk ventehall for passasjerer. Gods- og ekspedisjon lå for seg selv, men innenfor selve stasjonsområde, som hadde så store dimensjoner at en flerdobling av daværende trafikk kunne avikles uten problemer.
Med denne ypperlige beliggenhet rett ved selskapets verksted og garasje, og servisestasjon som var under oppbygging, samt flere av selskapets større godstrafikanter i umiddelbar nærhet, var det grunn til å anta at dette anlegget var enestående i landet.
Den nye store godsekspedisjonen var meget mordene på denne tiden og mye gods ble omlastet på en meget effektiv måte. På det meste jobbet det 9 ekspeditører på stasjonen.
Mange gode historier har sitt utspring her fra og en av dem er da lasteruta fra Byremo skulle losse plastrør og plastkveiler fra Sørlandsplast på Tryland, skulle en ekspeditør trille en svær og tung plastkveil. Ekspeditøren gikk som vanlig i sin lagerfrakk og trillet og fikk god fart på plastkveilen og plutselig tar enden av plastslangen tak i lagerfrakken og ekspeditøren blir løftet opp i lufta og følger med kveilen rundt. Det gikk heldigvis godt med ekspeditøren. Ellers måtte ekspeditørene noen ganger prøvesmake litt på lasten, det kunne være pølser, reker eller annet, og en gang hadde en ekspeditør hånda inne i en rekekasse for å prøvesmake på rekene da mottaker til kassen sto bak hans rygg. Mottageren syntes nok dette var mer moro enn ekspeditøren syntes det var.

Den fraflyttende stasjonen i Konkoigata, ble fortsatt disponert av Sørlandsruta, med tanke på et vulkaniseringsanlegg. Dette anlegget kom igang allerede våren 1962. I januar 1962 ble Søgneruta A/S slått sammen med Sørlandsruta. I Lyngdal ble en ny rutebilstasjon tatt i bruk, og i Mandal en ny servisestasjon. All skolekjøring i Søgne ble tilpasset rutetjenesten.
Videre ble all skolekjøring overtatt i følgende kommuner: Spangereid, Sør-Audnedal, Konsmo, Vigmostad, Laudal, Holum, Halse og Harkmark og delvis Øyslebø. Det resterende i Øyslebø ville komme opp til ny behandling til neste skoleår. Den nye rutebilstasjon i Kristiansand ble åpnet for trafikk i juli. All persontrafikk og rutas kontorer ble flyttet over i den nye stasjonen. Sørlandsruta hadde siden 1955 hatt en avtale med Johan Eielsen, Vigmostad, at han i forbindelse med sin melkekjøring skulle utføre for Sørlandsruta en del kjøring på siderutene i Audnedalen. I mai sa Johan Eielsen opp den ovennevnte avtale, og etter forhandlinger overtok Sørlandsruta den 1. august all melkekjøringen. Johan Eielsen hadde i mange år utført melketransporten og den snille og gode mannen som han var så hadde han hentet melkespannene hjemme i hvert et gårdstun. Da Sørlandsruta overtok ville selskapet at melkebøndene skulle samle melka på et sted sammen med naboene, med dette ble det bråk av, det ble mange befaringer og mange diskusjoner om hvor stoppet skulle være.
Omlegging av rutetjenesten fra Røkslandsbygda i Sør-Audnedal førte til at Sørlandsruta overtok transporten av skolebarna. Drosjeeierne på Vigeland som gjorde krav på skoletransporten der, truet med rettssak.
Denne historien er på samme kombinertruta ned fra Byremo til Mandal. Det var høst og Audna elva gikk over sine bredder over alt. Nede i dalen gikk så elva over veien, sjåføren stopper bussen og sier til dama som er den eneste passasjeren som er med at dette kan bli farlig å kjøre over her så han ber henne gå ut av bussen. Sjåføren kjører over alene og kommer trykt over. Dama står fortvilet igjen på andre siden og ser bussen kjøre videre.

Hovedkontoret ble i 1965 flyttet fra Kristiansand til Mandal med Tomas Haugland som dagelig leder. Ivar Abramsen ble ansatt som sjef for regnskapsavdelingen fra 1. januar 1966. Rutedriften i 1972 har først og fremst vært preget av den omlegging av rutetjenesten som ble nødvendig i forbindelse med meierienes opplegg med transport av melk i tank. En rekke av rutene hadde sitt vesentligste trafikkgrunnlag av melketransporten. Overføringen av melketransporten fra rutebiltransport til egentransport ble tatt i to etapper, Audnedalen fra 1.mai og Mandal - Marnardal fra 1. juli.
Kombinertbussen som i mange år hadde vært innom hver en heiegård og hentet melkespanner og var bindeleddet mellom bygd og byen, forsvant. I 1973 ble det omlegginger av skolerutene på grunn av at 5 dagers skoleuke ble innført. De mange rabattordningene som myndighetene etter hvert innfører på bussrutene, truet i høy grad personrutetransportens økonomi. Dette førte til at første halvåret solgte 15000 honnørbilletter, ble det solgt 54000 i 2. halvår. Det var i 1977 knapt 35 % av alle reisende som betalte full billett. Fra 1/1-78 skulle barn reise gratis til fylte 4 år, og ungdom skal reise på barnebillett til fylte 16 år.

Det knyttes seg stor interesse og mye arbeid til bygging og klargjøring av det nye store verkstedet på Skinsnes i 1981. Med de krav som stilles til en slik arbeidsplass ble det et meget omfattende arbeid både bygningsmessig og med hensyn til elektrisk installasjon, rørleggere, varme og ventilasjon og garderober. Det nye verkstedet og serviceanlegg er et godt steg framover når det gjelder arbeidsmiljø i sektoren reparasjon og vedlikehold. Styret har dette året ved flere anledninger deltatt i drøftinger angående nye planer om sammenslåinger av rutebilselskaper. Planen går ut på å danne et stort selskap i midt regionen i Vest Agder, med selskapene Sørlandsruta, Agder Bilruter og De Sammensluttede Bilruter.

Nye Sørlandsruta ble etablert 26.januar 1984 og består av Sørlandsruta, Agder Bilruter og De Sammensluttede Bilruter.Det nye selskapet fikk navnet Sørlandsruta.


Gamle Sørlandsruta måtte nå bytte navn til Sør Buss.
Flekkefjord bilruter blir oppkjøpt av Sørlandsruta i 1986 i hard konkurranse med andre selskaper i vest fylket. Ekspressruta Kristiansand - Stavanger startet opp i juni 1987 sammen med tre selskaper i Rogaland. Ekspressruta fikk fort en god og jevn utvikling så den var kommet for å bli. Samme år ble det nye karosseriverkstedet og godsterminalen på Skinsnes innviet. Leieforholdet ved godsterminalen og garasjer i Marnarveien ble avviklet på samme tid. Dette prosjektet var en del av en større plan for utvikling av forretningssenter i Øvrebyen.

Servicerutene Taxus ble etablert i februar 1990 i Mandal og i mars i Flekkefjord.

Disse prosjektene har vært vellykket sett i forhold til etterspørsel og dekker et reisebehov som er større enn antatt opprinnelig. Med lave billettpriser, høy frekvens inn i boligområdene på sykkel/ gangvei, ikke faste stopp og små busser ble det økt aktivitet i et nytt marked. Etter et års drift var passasjertallet oppe i ca. 800 reisende pr. dag i Mandal og ca. 250 i Flekkefjord.

Høsten 1994 behandlet styret i Sørlandsruta selskapets strategi og handlingsplan for de tre neste årene. Konklusjonen fra den behandlingen var at selskapet skulle satse på Busstrafikk, Turkjøring, Transport og vedlikehold. Sørlandsrutas målsetting var at selskapet skulle være blant de ledene person- godstransportselskaperi Norge, og at selskapet skal være konkurransedyktig og lønnsomt også når persontransporten blir avregulert. Sørlandsruta var på dette tidpunkt medlem av Nordenbuss som var eid av flere store buss selskaper i Norge og som hadde som hensikt å forhandle fram gode priser produkter som ble brukt i produktsjonen. Tingene gikk ikke helt slik som eiernes målsetting i 1994 ville det skulle bli. Økonomien ble svak etter hvert og i 1995 ble selskapet solgt til Norgesbuss. Det første den nye eieren gjorde var å selge ut transport avdelingen til Veøy og tur avdelingen til Haga tur i Stavanger.
Sommeren 1996 ble så Sørlandsruta solgt igjen og da til T.K.Brøvig i Kristiansand. Etterhvert ble rutene Sørlandsruta hadde i Søgne, Sogndalen, Vennesla og rutene Evje -Kristiansand lagt inn i A/S Bussen Trafikkselskap. Sørlandsruta mister senere rutene i Åseral og Flekkefjords område i anbud konkuransen til Setesdals bilruter og Sirdalsruta. Mai 2005 blir Sør-Vest ekspressen solgt til Setesdals bilruter. Sørlandsruta har i 2006 en stab på ca.100 ansatte og en vognpark på ca.75 kjøretøyer. Virksomheten består i dag av for det meste rutekjøring som utføres på kontrakt for Vest Agder Kolletivtrafikk som er et selskap i fylkeskommunen. Sørlandsruta trafikkerer rutene i Mandals- Lyngdals- og Farsundsområde og med hovedruten Kristiansand - Mandal - Lista. Skolebarntransporten utgjør en stor del av transporten. Det utføres også en del dagsturkjøring. Selskapet er i dag samlet i egne lokaler på Skinsnes i Mandal der Erik Abramsen er adm. direktør og eier er T.K.Brøvig konsernet.


Nedenfor nevnte motorvogner og tilhengere ble overført fra 2. januar 1951 og ble å regne som full eiendomsrett til det nydannede selskapet Sørlandsruta.År- internr. Antall Antall Avskiltet
Reg. Nr. Merke. modell. i SR. vogner. Tilhenger.De Forenede Bilruter A/S


K-1644 Volvo 1947 1
K-1130 Volvo 1947
K-1639 Volvo 1946
K-1225 Volvo 1947
K-1012 Volvo 1947
K-1640 Volvo 1947 6
K-1045 Volvo 1946
K-5066 Volvo 1947
K-1693 Volvo 1946
K.5570 Volvo 1948
K-1909 Volvo 1946 15
K-1653 Volvo 1947
K-1856 Reo 1947
K-1635 Reo 1947
K-1970 Reo 1939 26
K-1074 Reo 1939 28
K-1883 Reo 1939
K-216 Dodge 1937 22
K-5020 Dodge 1937
K-1972 Dodge 1939
K-1480 Dodge 1939 - 30 21

Spangereidruta


K-5231 Ford 1936
K-5573 Volvo 1940 41
K-5401 Volvo 1946 38
K-5522 Opel-Blitz 1940 49
K-5540 Tilhenger
K-5119 Ford 1937
K-5587 Dodge 1939 6 1

Audnaruta A/S


K-5696 Dodge 1945
K-5496 Dodge 1939 58
K-5695 Dodge 1939 59
K-5486 Dodge 1944
K-5869 Dodge 1945
K-5680 Dodge 1946 42
K-5077 Dodge 1947
K-5490 Tilhenger, 2 hjuls 7 1

Harkmarksruta


K-5306 Volvo 1938 46
K-5410 Tilhenger 1 1

Holumruta


K-5604 Ford 1940 47
K-5426 Dodge 1939 52
K-5498 Tilhenger 2 hjuls
K-5439 Tilhenger 2 hjuls 2 2

Tregde-Hogganviksruta


K-5088 Ford 1939 60
K-5061 Chevrolet 1947 45
K-5024 Tilhenger, 2 hjuls
K-5519 Tilhenger, 2 hjuls 2 2

Marnar Bilruter
Tjomslandsruta ( Inn i Marnar bilruter 1.1.-1950 )


K-5525 Dodge 1945 57
K-5512 Dodge 1946 56
K-5095 Dodge 1944 35
K-5730 Volvo 1946 43
K-5472 Volvo 1946 40
K-5506 Volvo 1942 55
K-5430 Studebaker 1947 39
K-5510 Chevrolet 1947 36
K-5533 Reo 1938 50
K-5416 Tilhenger 2 hjuls
K-5783 Tilhenger 2 hjuls
K-5784 Tilhenger 4 hjuls 9 3

Her følger noen av sjåførene i Marnar Bilruter
tegnet i 1948 av Gers SellereiteKonsmoruta ( Antagelig inn i Marnar Bilruter 1.1.-1950.)


K-5555 Ford 1946 34
K-5556 Austin 1942 61 2

Mandalsruta


K-5290 Volvo 1936 31 1

Lista Lasterute


K-7304 Dodge 1945
K-7677 Dodge 1939 2

Sjølingstadruta


K-5080 Chevrolet 1934 48
K-5159 Tilhenger 2 hjuls 1 1

Mandal og Oplands Automobilselskap


K-5736 Ford 1945 51
K-5204 Volvo 1946 37
K-5514 Bedford 1949 32
K-5400 Tilhenger 2 hjuls 3 1

Hagelandsruta


K-5511 Dodge 1938 1

Øyslebøruta


K-5441 Chevrolet 1947 44
K-5434 Ford 1937 2

Tilsammen 60 12
Bokført verdi: Kr.501.300,-
Kontante inskudd
Jacob Trygsland, Harkmark Kr.10.100,-
Olav Skjævesland, Ime Kr.11.800.-
Johan Nilsen, Sjølingstad Kr.5.000,-
Audnaruta A/S 9 %
De Forenede Bilruter A/S 55,73 %
Holumruta 1,90 %
Harkmarksruta 2,00 %
Hagelandsruta 0,30 %
Lista Lasterute 3,40 %
Mandalsruta 1,30 %
Mandal og Oplands Automobilselskap 4 %
Marnar Bilruter 10,75 %
Sjølingstadruta 1,30 %
Spangereidruta 6,60 %
Tregderuta 2,00 %
Øyslebøruta 1,30 %
Full økonomisk sammenslåieng av Sørlandsruta og Søgneruta fra 1.1.-1962.
Søgneruta A/S overfører hele sitt selskap og konsesjon nr.5615 , samt Søgne Bilservice A/S.
Søgneruta får 23% andel i Sørlandsruta.
Sørlandsruta 1951 - 1983


REG.NR. MERKE NYTT.REG. KAROSSERI BYGGENR. TYPE MERKNADER


1
K-3097 VOLVO 03.05.1955 KNUDSEN -1955 B Satt i drift ca.5.5 -55.TURBUSS 36 SITTEPL.

K-3086 VOLVO F86 PX13063 KNUDSEN -1968 G NYTT ARKA SKAP -78


2
K-3072 VOLVO 01.02.1956 KNUDSEN -1956 B MANDAL - KR.SAND Første dag i drift 28 januar 1956

K-3091 VOLVO N86
PX14247 KNUDSEN 6-K-1969 G BYREMO - MANDAL
PX16092 VOLVO F1025 ARKA -1979 G KR.SAND - STAVANGER


3
K-3078 SCANIA-VABIS 02.05.1953 KNUDSEN 530-1953 B-K LISTA - KR.SAND/ KONSMO-LELAND- VIGELAND 28.05.1970 Satt i drift 3.5-1953
PX10375 SCANIA B80 REPSTAD 1633-1971 K-B KONSMO-LAUDAL-MANDAL POSTBUSS FL.FJORD- KR.SAND, OMBYGD TIL BUSS


4
K-1225 Volvo 1947 B De Forenede Bilruter
K-3099 SCANIA-VABIS 12.03.1956 KNUDSEN -1956 B LISTA - KR.SAND Første dag i drift 13 mars 1956
K-3099 VOLVO F83-38
PX14254 KNUDSEN 1258-69 B LYNGDAL LOKAL
PX17106 VOLVO F613 NORCEM 5092-1128-1981 G


5
K-1012 Volvo 1947 B Solgt 1957 De Forenede Bilruter
K-3175 VOLVO 01.04.1957 KNUDSEN 711-1957 B LISTA-KR.SAND Første dag i drift 30.3-57.
PX11280 SCANIA BF110 REPSTAD 1699-1971 B SØGNE-KR.SAND - LYNGDAL


6
K-3087 VOLVO KNUDSEN -1952 B 36 sittepl. Første dag i drift 2.september 1952.
K-3087 VOLVO B57 PX14229 REPSTAD 1185-1966 K MANDAL -SVEINDAL/ AUDNEDAL ST.


7
K-2430 Volvo Knudsen 1951 B Kr.sand- Flekkefjord / Byremo- Kr.sand
K-3080 SCANIA-VABIS 07.02.1955 KNUDSEN 621-1955 B-K KR.SAND -FL.FJORD / GRIMESTAD-MANDAL Første dag i drift 8.februar 1955
K-5507 VOLVO F83-38 PX11796 REPSTAD K Øyslebø-Lunde/ Konsmo-Leland- Vigeland HARALSTADRUTA


8
K-3170 VOLVO 05.04.1956 KNUDSEN 668-1956 B SPANGEREIDRUTA Første dag i drift 24 mars 1956.
PX11328 SCANIA BF110 REPSTAD 1706-1972 B SØGNE-KR.SAND Volvo 1947 K


9
K-3074 VOLVO 02.03.1961 KNUDSEN 879-1961 K KONSMO-LAUDAL-MANDAL
PX12010 HANOMAG HENSEL F30 -1972 B TJOMSLANDSHEIA Volvo 1946 K


10
K-3184 SCANIA-VABIS B75 01.04.1960 KNUDSEN 835-1960 B MANDAL-KR.SAND - LYNGDAL Første dag i drift 31.3-60
PX13618 VOLVO BB57 REPSTAD 1974-1974 B HARKMARK - MANDAL


11
K-2434 SCANIA-VABIS KNUDSEN -1951 B Kr.sand - Flekkefjord K Ombygd 1959 til 21 sittepl. Marnardal- Mandal
K-3081 SCANIA-VABIS
PX14227 KNUDSEN 1155-1967 B SØGNE-KR.SAND-LYNGDAL / VIGELAND 22.12 66
PX19016 SCANIA ARKA: 134-83 G


12
K-5576 VOLVO 1948 Kr.sand - Lyngdal
K.3076 SCANIA-VABIS 01.04.1954 KNUDSEN 561-1954 B MANDAL-KR.SAND-LYNGDAL / TRYLAND- MANDAL
PX12039 HANOMAG HENSEL F30 1972 B
PX16596 VOLVO F7 ARKA 66-080 G


13
K-3098 VOLVO Viking 09.09.1955 G Flekkefjord-Kr.sand/ Konsmo- Vigeland


14
K-3082 SCANIA-VABIS KNUDSEN -1951 B LISTA-KR.SAND Første dag i drift 10.11-51 K Ombygd 1960 til 16 sittepl. Mandal-Sveindal Øyslebø-Repstad-Lunde
K-3199 MERCEDES-BENZ PX12616 KNUDSEN 1105-1966 K ØYSLEBØ-LUNDE/ HARALSTADRUTA type 1113
PX15473 SCANIA 111 ARKA 63-077 G FL.FJORD- KR.SAND


15
K-1909 Volvo 1946 K Fra De Forenede Bilruter solgt 1957.
K-3176 VOLVO 08.06.1957 KNUDSEN 726-1957 B SPANGEREIDRUTA Første dag i drift 8.6-57
PX12630 SCANIA BF110 REPSTAD 1867-1973 B SØGNE-KR.SAND Volvo 1946 B 38 sittepl.


16
K-3090 VOLVO SNUTE 03.07.1953 KNUDSEN 1953 G Lista lasterute 10.09.1969
K Ombygd 1960 13 sittepl. Hagelandsruta Ombygget 1961 Karrosseri fra nr.38 SPANGEREIDRUTA, MED SKYVELEM BAK
K-3090 SCANIA B110 PX14246 KNUDSEN 5-K-1969 K FL.FJORD- LYNGDAL / ÅLORUTA
PX19347 SCANIA ARKA 78-082 G


17
K-3095 SCANIA-VABIS 02.04.1955 KNUDSEN -1955 B KR.SAND -FL.FJORD / Haralstadheia Første dag i drift 2.4-55.
K-3095 VOLVO N84 PX13617 KNUDSEN 1282-1969 K OPSALHEIA-VIGMOSTAD- VIGELAND
PX15844 MERCEDES-BENZ O-309 1978 B TJOMSLANDSHEIA


18
K-3073 VOLVO Viking 10.11.1954 G Flekkefjord-Kr.sand
K-3073 SCANIA-VABIS PX11380 KNUDSEN 1166-1967 B MANDAL-KR.SAND- LYNGDAL/ BUHØLEN-MANDAL MANDAL-TREGDE V/ T.HØYLAND Type BF76


19
Volvo Bensin Repstad 1950/51 B Kjøpt før sammenslåingen 1951, men overtatt av SR.
K-3180 VOLVO B725 KNUDSEN 925-1962 B-K BYREMO-KR.SAND / HARKMARK
PX13998 VOLVO BB57 REPSTAD 2049-1975 K-B ÅSERAL- MANDAL

20
K-3084 VOLVO SNUTE Knudsen -1951 K Lyngdal-Flekkefjord SANGVIK K Nytt karosseri 1959 til Tjomslandsruta
K.-5520 Scania BF110 PX REPSTAD 1556-1970 B LISTA-KR.SAND / MANDAL-KR.SAND SKOLERUTE BYREMO -KONSMO


21
K-3088 Dodge Lyngdal Karosseri 1952 G Lista-Kr.sand
K- MERCEDES-BENZ 1962 G SPANGEREID- KR.SAND
K-5521 Scania BF 110 REPSTAD 1557-1970 B LISTA-KR.SAND / KR.SAND- LYNGDAL/ SØGNE


22
K-216 Dodge 1937 Fra De Forenede Bilruter
K-3082 VOLVO Viking 13.03.1954 G Lista- Kr.sand 09.04.1965
K-3198 Scania-vabis B56 PX14213 KNUDSEN 1098-1966 K ÅSERAL- MANDAL/ MARNARDAL -MANDAL


23
Dodge 1945
K-3089 Volvo snute 01.03.1953 KNUDSEN 1953 K Byremo-Mandal-Kr.sand / Høye - Mandal 05.11.1965
K-3089 VOLVO N84 KNUDSEN 1099-1966 K HØYE-MANDAL
PX12478 VOLVO F86 REPSTAD 1847-1973 G


24
K-3085 Volvo 03.05.1952 Knudsen 1952 B 33 sittepl. Første dag i drift 24.5-52. Spangereid - Kr.sand 03.01.1963
K-2923 VOLVO B 705 REPSTAD 635-1959 K FRA SØGNERUTA/ HOGGANVIK/ VIGELAND- OSESTAD
PX14371 SCANIA 80 ARKA 63-075 G


25
K-3077 VOLVO Viking 14.01.1955 G
K-2929 VOLVO B54 PX11930 REPSTAD 1370-1968 K-B TJOMSLANDSHEIA BRUNEVATN - LUNDE


26
K-1970 Reo 1937 Fra De Forenede Bilruter
K-3093 VOLVO 02.11.1953 KNUDSEN 552-1953 B Lista-Kr.sand /HARKMARK Satt i drift 24.10-53
PX12244 SCANIA 80 REPSTAD 1820-1973 G


27
K-3086 Scania-vabis 04.07.1952 KNUDSEN 1952 B 37 sittepl. Kr.sand- Fl.fjord Byremo-Mandal Første dag i drift 6.7.-52.
K-5527 VOLVO F85 VBK -1971 G MANDAL - KR.SAND


28
K-3094? VOLVO A.G.Førland -1951 B Lista-Kr.sand Satt i drift 16.12-51. Veltet ved Mjøsvann og kraftig kollisjon i Brennåsen Karr. blir ribbet og ny kombi blir bygget, blir nr.46.
K-3094 Volvo 01.04.1954 KNUDSEN 562-1954 K Lyngdal-Fl.fjord/ MANDAL-Åseral/ SVEINDAL
K-5528 VOLVO F85 VBK 3808-1971 G MANDAL -LINDESNES


29
Reo 1939 K
K-3092 Volvo 02.10.1953 KNUDSEN 1953 B 33 sittepl. Første dag i drift 2.10- 1953 Spangereid - Kr.sand 16.08.1967
K-3092 MERCEDES-BENZ PX15027 KNUDSEN 1206-1967 K HARALSTADRUTA / SERVICEVOGN Type 1113


30
K-1480 Dodge 1939 Fra De Forenede Bilruter
K-3091 VOLVO SNUTE 03.09.1953 KNUDSEN 1953 G Spangereid lasterute K VINDU BAK, 1961 Nytt karosseri fra nr.41
K-5530 VOLVO B54 PX14343 REPSTAD 1514-1970 K KONSMO-LELAND-VIGELAND / ØYSLEBØ-LUNDE
PX19821 VOLKSWAGEN TRANSPORTER BUS D 1983 B


31
K-5290 Volvo 1936 Fra Mandalsruta
K-3070 VOLVO 04.01.1955 KNUDSEN 615-1955 B-K ÅSERAL -MANDAL/ Holum-Hesland- Mandal Første dag i drift 9.januar 1955.
PX10502 SCANIA BF110 REPSTAD 1648-1971 B MANDAL-KR.SAND - LYNGDAL/ BUHØLEN-KR.SAND TRYLAND-MANDAL


32
K-5514 Bedford Bensin/ Diesel 1954 1949 K Mandal-Sveindal/ Høye- Mandal Solgt 1959 Fra Mandal og Oplands Automobilselskap
K-3182 VOLVO 01.04.1960 KNUDSEN 821-1959 B-K Lista- Kr.sand /Flekkefjord - Lyngdal. Engeland-Foss-Vigeland Satt i drift 31/3-60
PX13249 SCANIA BF110 REPSTAD 1948-1974 B FL.FJORD-LYNGDAL


33
K-5527 VOLVO SNUTE Knudsen 1951 B ÅSERAL-MANDAL, Lokalt i Buhølen SANGVIK K Ombygget til kombi 1960 OPSAL-VIGMOSTAD-VIGELAND, 12 SITTEPL.
K-5533 VOLVO B54 VBK 3668-1970 K GJERVOLLSTADHEIA-MANDAL POSTBUSS FL.FJORD -KR.SAND NYTT KARR. ETTER BRANN
PX11857 VBK 4180-1972 B BYBUSSEN/ BUHØLEN-HOLUM-MANDAL


34
K-5555 Ford 1946 Fra Konsmoruta
K-3096 VOLVO 02.05.1955 KNUDSEN 633-1955 K Satt i drift mellom 30.4.-55. 13 sittepl. 26.05.1972 Konsmo-Laudal-Mandal/ Tjomslandsheia
PX11680 SCANIA BF110 REPSTAD 1753-1972 B RESERVE


35
K-5095 Dodge 1944 Fra Marnar Bilruter/ Tjomslandsruta
K-2924 VOLVO N86 KNUDSEN 1134-1966 G SEMITRAILER FL.FJORD- KR.SAND
PX14960 SCANIA 111 REPSTAD 2224-1977 K POSTBUSS / MANDAL -SVEINDAL


36
K-5510 Chevrolet 1947 Fra Marnar Bilruter / Tjomslandsruta
K-3171 VOLVO Viking 11.05.1956 KNUDSEN 1956 G
K-3171 VOLVO B57 PX14262 REPSTAD 1177-1966 K ÅSERAL -MANDAL
PX16092 DAF 23 TI 1979 G


37
K-5204 Volvo 1946 Fra Mandal og Oplands Automobilselskap
K-3091 MERCEDES.BENZ KNUDSEN 1962 G Lista-Kr.sand / Søgne Type 322
PX14419 MERCEDES-BENZ 0-309 1976 B LOKALT SPANGEREID


38
K-3079 Volvo snute REPSTAD 1946 B Fra Spangeridruta Har bilde i hefte fra Lindesnes.
K-3079 Scania-vabis B75 14.06.1961 KNUDSEN 880-1961 B KR.SAND-FL.FJORD/ BUHØLEN-HOLUM-MANDAL
PX15241 MERCEDES-BENZ 0-309 1977 B


39
K-5430 Studebaker 1947 Fra Marnar Bilruter / Tjomslandruta Nytt karosseri 1952.
K-3187 Scania-vabis B75 14.06.1961 KNUDSEN 892-1961 B-K KR.SAND-FL.FJORD/ ÅLO-KR.SAND
PX15196 VOLVO F 406 ARKA 41-077 G UTKJØRING MANDAL


40
K-5472 Volvo 1946 Fra Marnar Bilruter / Tjomslandsruta
K-5556 Dodge KNUDSEN 1952 K Satt i drift 16/12-52 Mandal - Åseral / Mandal - Engeland
K-3085 VOLVO 475 1963 G Marnardal - Mandal
PX13495 VOLVO F85 ARKA 28-074 G KR.SAND - MANDAL


41
K-5573 Volvo 1940 Fra Spangereidruta
K-3071 VOLVO B725 KNUDSEN 916-1962 B-K LISTA-KR.SAND/ ÅSERAL-MANDAL KONSMO-LELAND-MANDAL-TRYLAND
PX15023 MERCEDES-BENZ ARKA -77 G UTKJØRING FARSUND


42
K-5680 Dodge 1946 Fra Audnaruta
K-3075 Scania-vabis 28.04.1954 KNUDSEN 1954 B/K Mandal-Sveindal/ Audnedal st. Satt i drift 30.4-1954 4 sylindra motor.
K-3082 VOLVO N86 KNUDSEN 1133-1966 G SEMITRAILER FL.FJORD- KR.SAND
PX15948 SCANIA BF86 REPSTAD 2360-1978 B SØGNE-KR.SAND/ NYPLASS- SPANGEREID


43
K-5730 Volvo 1946 K Fra Marnar Bilruter / Tjomslandsruta Hugget 1957
K-3177 VOLVO 08.04.1958 KNUDSEN 752-1958 K BYREMO - MANDAL-KR.SAND
PX10622 VOLVO B57 VBK 3951-1971 B MANDAL LOKAL


44
K-5441 Chevrolet 1947 Fra Øyslebøruta
K-3178 VOLVO B725 28.04.1958 KNUDSEN 758-1958 B Kristiansand- Flekkefjord satt i drift 1.mai 1958.
PX11902 VOLVO B57 REPSTAD 1781-1972 B SPANGEREID-KR.SAND / MARNARDAL -MANDAL


45
K-5061 Chevrolet 1947 Tregde-Hogganviksruta
K-3179 MERCEDES-BENZ 10.07.1958 KNUDSEN 1958 G Spangereidruta /MARNARDAL ST. -MANDAL Venstreratt
K-3179 VOLVO B57 KNUDSEN 1288-1969 B RESERVE / BYREMO- MANDAL


46
K-5306 Volvo 1938 Fra Harkmarksruta
K-5504 VOLVO KNUDSEN -1953 K Chassi fra nr.28, 51 modell Lyngdal - Fl.fjord Antagelig overtar nr.28 denne ruta. Satt i drift 13.februar 54 på ruta Mandal-Marnardal/ Åseral Mandal - Engeland
K-2052 OPEL BLITZ 06.05.1966 1966 G UTKJØRING MANDAL
PX11079 FORD TRANSITT 1971 G PX16594 SCANIA REPSTAD 2570-1981 K POSTBUSS FL.FJORD- KR.SAND


47
K-5604 FORD 1940 Fra Holumruta Ut av drift 1958
K-3181 MERCEDES-BENZ 05.10.1959 KNUDSEN 1958 G Listaruta /høyre ratt
K-5547 HANOMAG HENSEL F55 1970 G


48
K-5080 Chevrolet 1934 Fra Sjølingstadruta
K-3188 VOLVO B615 KNUDSEN 939-1962 B TURBUSS, 32 SITTEPL.
PX15427 MERCEDES-BENZ 0-309 1977 B


49
K-5522 OPEL BLITZ 1940 Fra Spangereidruta
K-5551? Volvo snute 1953 K Konsmo-Laudal-Mandal / Mandal-Grimestad Satt i drift
K-5522 VOLKSWAGEN TRANSPORTER DOBBELCAP 1956 K
PX13860 MERCEDES-BENZ 0-309 1975 B


50
K-5533 Reo 1938 B Fra Marnar Bilruter / Tjomslandsruta 18 sittepl.
K-5516 VOLVO KNUDSEN 1954 B 33 sittepl. Satt i drift 11.april 1954 Turbuss / Reserve
K-3098 MERCEDES-BENZ Type 1418 KNUDSEN 1235-1968 G BYREMO-MANDAL / OMBYGD TIL LASTEBIL
KNUDSEN -1968 G TILHENGER


51
K-5736 Ford 1945 Fra Mandal og Oplands Automobilselskap
K-3919 CHEVROLET 07.04.1964 1941 SERVICEVOGN Kjøpt brukt.
K- FORD TRANSITT
PX12476 1968 G


52
K-5426 Dodge 1939 Fra Holumruta
K-3172 VOLVO/ Viking 05.09.1956 G LASTEBIL
PX13601 SCANIA 80 ARKA 45-076 G


53
K-3173 VW 14.12.1956 Varebil G?
K-3173 VOLVO F86
PX14279 KNUDSEN -1968 G
KNUDSEN -1968 G TILHENGER
PX16368 MERCEDES-BENZ 0-309 1979 B


54
K-3183 Volvo 11.01.1960 1960 G Lastebil
K-3183 VOLVO F86
PX14281 KNUDSEN -1968 G TILHENGER
PX17122 DAF MB2OO REPSTAD 2543-1981 B LISTA-KR.SAND / BYREMO-MANDAL


55
K-5533 Volvo 1942 G Fra Marnar Bilruter / Tjomslandsruta Solgt 1957
K-3174 VOLVO 725 03.05.1957 KNUDSEN 721-1957 B TURBUSS, 37 SITTEPL.
PX12648 VOLVO B58 REPSTAD 1871-1973 B RESERVE / SPANGEREID - KR.SAND


56
K-5512 Dodge 1946 Fra Marnar Bilruter/ Tjomslandsruta
K-3185 VOLVO 725 01.06.1960 KNUDSEN 844-1960 B TURBUSS 37 SITTEPL.
PX13251 VOLVO B57 REPSTAD 1952-1974 B RESERVE / ÅSERAL - MANDAL


57
K-5525 Dodge 1945 G Fra Marnar Bilruter/ Tjomslandsruta
K-3186 VOLVO L485
PX11062? KNUDSEN 1961 G Flekkefjord-Kr.sand 01.02.1961
PX15401 DAF MB2OO REPSTAD 2257-1977 B LISTA-KR.SAND / BYREMO-MANDAL


58
K-5496 Dodge 1939 Fra Audnaruta
K-2922 Scania-vabis REPSTAD 1953 FRA SØGNERUTA
K-2922 MERCEDES-BENZ L406 FØRELAND 211-1967 B SPANGEREID
PX17366 DAF MB2OO REPSTAD 2603-1981 B LISTA -KRSAND / MARNARDAL - MANDAL


59
K-5695 Dodge 1939 Fra Audnaruta
K-2930 SCANIA-VABIS REPSTAD 426-1954 B-K FRA SØGNERUTA
PX15402 DAR MB200 REPSTAD 2258-1977 B LISTA -KRSAND / ÅSERAL - MANDAL


60
K-5088 Ford 1936 Tregde-Hogganviksruta
K-2925 Scania-vabis 345-1952 B FRA SØGNERUTA
K-2925 MERCEDES-BENZ OP 312-67 KNUDSEN 1181-1967 B BYBUSSEN/ HØYE-ØYSLEBØ
PX14963 VOLVO B57 REPSTAD 2169-1976 B BYREMO-MANDAL


61
K-5556 Austin 1942 Fra Konsmoruta
K-2932 SCANIA-VABIS REPSTAD 514-1956 B FRA SØGNERUTA
PX14357 SCANIA BF111 REPSTAD 2103-1976 B LOKALT SØGNE


62
K-2928 Scania-vabis 1954 B FRA SØGNERUTA
K-2928 VOLVO 465 KNUDSEN 1141-1966 K LYNGDAL -SPANGEREID
PX14576 VOLVO B58 REPSTAD -1976 B SPANGEREID - KR.SAND


63
K-2933 VOLVO REPSTAD 545-1957 B FRA SØGNERUTA
PX14257 SCANIA 80 REPSTAD 2080-1975 B LOKALT MANDAL / KONSMO-LELAND-MANDAL


64
K-2931 Volvo REPSTAD 1954 FRA SØGNERUTA
K-2931 VOLVO B57 REPSTAD 1252-1967 B SPANGEREID-KR.SAND / MARNARDAL -MANDAL
PX19310 VOLVO B9M REPSTAD 2700-1983 B LOKALT MANDAL


65
K-3189 SCANIA-VABIS Type B75 REPSTAD 850-1962 B FRA SØGNERUTA
PX15463 SCANIA 86 REPSTAD 2275-1977 B LOKALT MANDAL / ÅLO-KR.SAND


66
K-3190 VOLVO KNUDSEN 953-1962 K MANDAL-ÅSERAL / SVEINDAL / GRIMESTADHEIA
PX13730 SCANIA REPSTAD 2000-1974 B KR.SAND-LYNGDAL


67
K-2921 REPSTAD 426-1954 B FRA SØGNERUTA
K-3097 VOLVO B57
PX14253 REPSTAD 1401-1968 B LOKALT SØGNE
PX 20319 SCANIA 86 REPSTAD 2773-1984 B RESERVE


68
K-2934 SCANIA-VABIS REPSTAD 652-1959 B FRA SØGNERUTA
PX13999 VOLVO B57 REPSTAD 2059-1975 B


69
K-2927 B FRA SØGNERUTA
K-2927 Scania-vabis L 76
PX14338 KNUDSEN -1967 G
PX3953 SEMITRAILER- KR.SAND- LISTA
PX17366 SCANIA 86 REPSTAD 2598-1981 B FL.FJORD-LYNGDAL


70
PX15859 VOLVO B58 REPSTAD 2330-1978 B


71
K-2935 Scania-vabis B75 REPSTAD 707-1960 B FRA SØGNERUTA
PX15957 VOLVO B58 REPSTAD 2366-1978 B BUHØLEN -KR.SAND


72
K-3192 VOLVO B715
PX14265 REPSTAD 902-1963 B SPANGEREID-KR.SAND / BYREMO -MANDAL
PX17365 MERCEDES-BENZ 0-309 1981 B


73
K-3193 VOLVO B715
PX14267 KNUDSEN 982-1963 B LISTA-KR.SAND / BUHØLEN-MANDAL
PX16113 SCANIA BF86 REPSTAD 2407-1979 B LAUDAL -MANDAL


74
K-3194 VOLVO B715
PX14268 KNUDSEN 983-1963 B LISTA-KR.SAND
PX16162 VOLVO B58 REPSTAD 2422-1979 B SØGNE - KR.SAND-LYNGDAL


75
K-3195 Scania-vabis B76
PX14269 KNUDSEN 1032-1964 B MANDAL-KR.SAND-LYNGDAL
PX16556 VOLVO B58 REPSTAD 2506-1980 B SØGNE


76
K-3196 VOLVO B715
PX14270 REPSTAD 994-1964 B SPANGEREID-KR.SAND/ BUHØLEN-MANDAL - TRYLAND- MANDAL
PX15642 VOLKSWAGEN LT 31 D 1977 B OPSAL - VIGMOSTAD/ GJERVOLLSTADHEIA


77
K-3197 VOLVO B715
PX14271 KNUDSEN 1063-1965 B SØGNE/ TRYLAND - MANDAL-MARNARDAL
PX17931 VOLVO B10M REPSTAD 2615-1981 B SPANGEREID-KR.SAND


78
K-3075 VOLVO B715
PX14216 REPSTAD 1943-1965 B LISTA-KR.SAND / MARNARDAL-MANDAL
PX16262 SCANIA BR116 REPSTAD 2445-1978 B MANDAL-KR.SAND-LYNGDAL


79
K-3083 VOLVO B715
PX14228 REPSTAD 1044-1965 B LISTA-KR.SAND / SØGNE
PX16276 VOLVO B58 REPSTAD 2451-1979 B MANDAL-KR.SAND-LYNGDAL


80
K-2920 MERCEDES-BENZ L 406/36 FØRELAND 181-1966 B NYTT REG.PX14241 LELAND-VIGELAND-TRYLAND
PX16567 VOLVO B58 REPSTAD 2507-1980 B SØGNE


81
PX17932 VOLVO B10M REPSTAD 2616-1981 B RESERVE/ SØGNE-KR.SAND-LYNGDAL


82
PX18084 MERCEDES-BENZ 0-309 B 1981 B ØYSLEBØ-LUNDE 24 SITTEPL.


83
PX19019 VOLKSWAGEN TRANSPORTER BUS D 1982 B GJERVOLLSHEIA/ OPSAL- VIGMOSTAD


84
PX19149 VOLVO B10M REPSTAD 2682-1982 B SØGNE


85
PX19181 SCANIA S82 REPSTAD 2684-1982 B-K MANDAL LOKAL/ OMBYGD TIL KOMBI


86
PX19443 VOLVO B10M REPSTAD 2722-1983 B FL.FJORD-KR.SAND


87
PX19851 VOLVO B6 FA REPSTAD 2734-1983 B LYNGDAL -FL.FJORD


88
PX20126 SCANIA K112 REPSTAD 2742-1983 B MADAL-KR.SAND-LYNGDAL


90
PX2568 DAMM 1979 H

92
K-3192 REPSTAD 982-1964

93
PX2930 MAUR REPSTAD -1970 H


94
PX1119 MAUR -1971 H

99
PX3700 OHNA ARKA 64-079 H

Med forbehold om feil